Partners

Samenwerking voor een optimaal resultaat

We werken actief met tal van organisaties samen om onze beleggingsprincipes in de praktijk te brengen en onze doelstellingen te realiseren. Voor een optimaal financieel en sociaal rendement. Onze institutionele en particuliere klanten profiteren daarvan.

Access to Medicine Foundation (ATMI)

Deze onafhankelijke NGO spoort farmaceutische bedrijven aan om zich in te spannen om toegang tot medicijnen te bevorderen, onder meer voor mensen voor wie medicijnen vaak te duur zijn. ACTIAM is founding father van ATMI.

Access to Nutrition Foundation(ATNI)

De Access to Nutrition Foundation is een onafhankelijke NGO die private bedrijven aanspoort om een bijdrage te leveren aan het adresseren van het wereldwijde voedselprobleem. ACTIAM is ondertekenaar van het 'Access to Nutrition Index Investor Statement'.

Blockchain for Social Impact Coalition (BSIC)

ACTIAM is deelnemer aan de coalitie Blockchain for Social Impact die sociale en ecologische uitdagingen aanpakt. Hierbij spelen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties een grote rol.

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW)

Deze benchmark voor welzijn van boerderijdieren  (BBFAW) is de toonaangevende wereldwijde maatstaf voor welzijn van landbouwhuisdieren, beleidsverbintenis, prestaties en informatieverschaffing bij levensmiddelenbedrijven. ACTIAM heeft zich hierbij aangesloten om meer inzicht te krijgen in de bedrijfspraktijken en prestaties rondom het dierenwelzijn.

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP is een stichting die een internationaal verantwoordingssysteem (´disclosure system´) op milieu-impacts beheert voor beleggers, bedrijven, steden, staten en regio´s. ACTIAM voert engagements via CDP om disclosure door bedrijven te bevorderen.

Ceres Water Hub (Ceres)

De Water Hub is onderdeel van het Ceres Investor Network on Climate Risk and Sustainability. De Ceres Water Hub is een werkgroep gericht op het integreren van waterrisico's in beleggingsportefeuilles. ACTIAM lanceerde samen met Ceres een watertoolkit voor beleggers: de eerste toolkit voor het beheer van waterrisico's in beleggingsportefeuilles.

DNB Platform voor Duurzame Financiering

ACTIAM neemt actief deel aan drie van de zes werkgroepen binnen het Platform voor Duurzame Financiering: Werkgroep klimaatrisico's; Werkgroep SDG impactmetingen; Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials.

Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)

ACTIAM is lid van DUFAS, de Dutch Fund and Asset Management Association; de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen, zowel retail als institutioneel.

DWM

ACTIAM werkt als fonds manager samen met DWM (Developing World Markets) in de rol van investment advisor in het ACTIAM Financial Inclusion Fund; dit met als doel de toegang tot financiële producten en diensten voor ondernemers in ontwikkelende landen te verbeteren.

Energy efficient Mortgages Action Plan (EeMAP)

ACTIAM is lid van EeMAP, een marktgericht initiatief dat zich richt op het ontwerpen en leveren van een "energie-efficiënte hypotheek", die bedoeld is om particulier kapitaal te stimuleren en te kanaliseren voor investeringen in energie-efficiëntie.

Equileap

Equileap is een onafhankelijke, gespecialiseerde gegevensprovider met een breed scala aan genderstatistieken. Ze stellen ACTIAM in staat om betere investeringsbeslissingen te nemen met gegevens over gendergelijkheid op de werkvloer.

EU Community of Practice Finance @ Biodiversity

In deze werkgroep van Europese financiële instellingen worden ervaringen gedeeld rond het integreren van biodiversiteit in beleggingsbeslissingen. Daarnaast probeert de werkgroep uitdagingen te identificeren en te overbruggen, zoals het meetbaar maken van afhankelijkheid van en impact op biodiversiteit. ACTIAM zit in de werkgroep Finance en is vertegenwoordigd in de adviesraad.

Eumedion

Eumedion is de belangenbehartiger voor institutionele beleggers in Nederland en het forum voor corporate governance (goed ondernemingsbestuur) en duurzaamheid.

Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR)

Het Farm Animal Investment Risk & Return zet dierenwelzijn op de ESG-agenda en probeert bewustzijn te creëren rond de materiële impact van dierenwelzijn-issues op portefeuilles.

Financial Inclusion Improves Sanitation and Health (FINISH)

ACTIAM is mede-initiatiefnemer van FINISH (Financial Inclusion Improves Sanitation and Health) in India in 2008. We gebruiken onze expertise in microfinanciering om FINISH te helpen bij de toegang tot gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. De lokale financiering van FINISH bedraagt inmiddels meer dan € 100 miljoen, waarvan € 50 miljoen via microfinanciering.

FMO

ACTIAM als fondsmanager werkt samen met FMO (Dutch Development Bank) in de rol van investment advisor in het ACTIAM-FMO SME Finance Fund; dit met als doel de toegang tot MKB-kredieten in ontwikkelende landen te verbeteren.

Forest Stewardship Council (FSC)

ACTIAM heeft een partnerschap met Forest Stewardship Council om samen stappen te zetten op het gebied van kennisontwikkeling en tools in het bestrijden van ontbossing.

Global Impact Investing Network (GIIN)

Het GIIN wil de schaal en effectiviteit van impact investeringen vergroten. ACTIAM is sinds de oprichting van het GIIN actief lid en was tot 2017 onderdeel van de Investor Council.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

GRESB houdt zich wereldwijd bezig met de duurzaamheidsprestaties van vastgoedportfolio's. Institutionele beleggers kunnen deze benchmark onder meer gebruiken voor engagementactiviteiten.

Global Reporting Initiative (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI) stelt richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving op. ACTIAM neemt deel in de werkgroep Water reporting standard review.

Green Bond Principles (GBP)

Het Green Bond Principles platform biedt sectorbrede richtlijnen waarin staat omschreven wat een groene obligatie inhoudt. ACTIAM is lid van het GBP Executive Committee.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

ACTIAM is lid van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), een samenwerkingsverband tussen investeerders op het gebied van klimaatverandering.

Multi Stakeholder Dialogue on Land Governance

De Multi Stakeholder Dialogue on Land Governance richt zich op het verbeteren en beschermen van landrechten wereldwijd. ACTIAM is lid van het overkoepelende organiserende comité.

Natural Capital Finance Alliance (NCFA)

ACTIAM is ondertekenaar van de Natural Capital Declaration van de Natural Capital Finance Alliance. Dit initiatief heeft als doel dat de sector bij leningen, aandelen, vastrentende waarden en verzekeringsproducten ook het natuurlijk kapitaal meeweegt.

Netherlands Advisory Board on impact investing (NAB)

De NAB is een onafhankelijke non-profit organisatie die als doel heeft de groei te versnellen en de effectiviteit van de markt voor impactbeleggen te verbeteren. Dit wordt bereikt door het bewustzijn van, het aanpakken van belemmeringen en het vertrouwen in beleggen met impact te vergroten.

Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

ACTIAM neemt deel aan PCAF sinds de oprichting in 2015 en lid van de DNB Werkgroep Platform Carbon Accounting Financials en lid van de DNB Werkgroep SDG Impactmeting. In PCAF werkt ACTIAM samen om een open-sourcemethodiek voor het meten van de CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen te ontwikkelen en te verbeteren.

Principles For Responsible Investment (PRI)

ACTIAM onderschrijft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties en is actief lid sinds de oprichting in 2006.

Satelligence

ACTIAM werkt samen met Satelligence, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste radarsatellietbeelden, geavanceerde machine learning en data-analyse om veranderingen in bosbedekking te detecteren.

Science Based Targets (SBTi)

Het SBTi houdt zich bezig met het behalen van de in het Klimaatakkoord van Parijs bepaalde klimaatdoelstellingen. Het SBTi werkt er met andere partijen waaronder ACTIAM aan om ruim binnen 2˚C opwarming van de aarde te blijven.

SMART Campaign

De SMART Campaign is de initiatiefnemer van de Client Protection Principles (CPP) en een belangrijk orgaan binnen de microkrediet-industrie. Binnen de SMART Campaign werkt ACTIAM samen met partners aan een gedragscode voor de microfinancieringssector en het neerzetten van standaarden voor meer transparante en effectieve impact investing.

Social Performance Taskforce (SPTF)

De SPTF is een wereldwijd netwerk dat social performance management (SPM) wereldwijd wil bevorderen. ACTIAM is lid van de SPTF en onderdeel van de Social Investor Working Group.

Sustainalytics

Sustainalytics biedt screening- en 'active ownership'-diensten die beleggers helpen bij het integreren van ESG-factoren in het proces van te nemen beleggingsbeslissingen.

Verbond van Verzekeraars (VVV)

ACTIAM helpt de klanten van haar moederbedrijf te voldoen aan de Code Duurzaam Beleggen zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast is ACTIAM betrokken bij het opstellen van IMVO-convenanten (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)

De VBDO is de vereniging van beleggers in Nederland die zich specifiek richt op een duurzame samenleving. Het doel is het behartigen van de belangen van institutionele en particuliere beleggers die wensen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

World Resources Institute (WRI)

The World Resources Institute (WRI) is een internationaal onderzoeksbureau met als missie het bevorderen van omgevingsduurzaamheid, economische kansen, menselijke gezondheid en welzijn.