Land

Engagement op palmoliebedrijven

Ontbossing draagt sterk bij aan de groeiende uitstoot van broeikassen en daarmee aan de verandering van het klimaat. Circa tweederde van de ontbossing wordt veroorzaakt door de commerciële landbouw, vooral door palmolie, vee en soja. De impact van de palmoliesector op ontbossing, vooral in Indonesië en Maleisië, is groot en ook urgent. ACTIAM neemt binnen haar focusthema Land via de UN PRI actief deel aan engagements op het gebied van palmolie (naast soja en vee).

Sinds 2017 neemt ACTIAM deel aan een gemeenschappelijk engagementprogramma van de UN PRI en CERES. Doel van dit engagementprogramma is ontbossing door bedrijven in de veehouderij, soja- en houtsector te adresseren. Het UN PRI netwerk is een internationaal groep van institutionele beleggers die zich samen inzetten ter bevordering van de integratie van ESG in het beleggingsproces. CERES is een non-profitorganisatie die samenwerking zoekt met de meest invloedrijke beleggers en bedrijven om oplossingen te vinden voor de grootste duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, waterschaarste en ontbossing.

Voortzetting van het engagement

Het huidige engagementprogramma bouwt voort op eerdere inspanningen gericht op het verbeteren van transparantie en beleid op het gebied van ontbossing en biodiversiteit binnen de palmolieketen. Al in 2011 zijn beleggers - verenigd in de Investor Working Group (IWG) - de dialoog met de palmolie-industrie aangegaan. Sinds 2013 zijn er met veertien grote palmolie producenten engagements geweest om verbeteringen af te dwingen op gebied van transparantie en beleid op gebied van mensen en leefomgeving. Onder de regie van UN PRI is ACTIAM actief betrokken bij engagements met onder meer Wilmar International en Golden Agri-Resources en daarmee blijft er focus op deze sector.

Identificeren van de impact

De eerste stap is het identificeren van de impact van de palmoliesector: wat zijn de regio's met de grootste risico's en welke palmoliebedrijven daar actief zijn, zowel beursgenoteerde bedrijven en leveranciers in de keten zijn daarbij betrokken.
De impact van de engagements wordt zorgvuldig in beeld gebracht en heeft transparantie ook als doelstelling. Daarbij wordt gelet op de kwaliteit van het grondgebruik (RSPO certificering), stoppen met ontbossing, borgen van mensenrechten, certificering van toeleveranciers en verhogen van de efficientie op plantages. Dat laatste is van groot belang, want daarmee kan het grondbeslag van plantages worden beperkt.

Gebruikmaken van de laatste technieken

Een tweede stap is het gebruikmaken van de laatste technieken en technologieën om bijvoorbeeld met satellietbeelden te bekijken hoe een gebied zich ontwikkelt en hoe dat gekoppeld kan worden aan individuele bedrijven.

In contact treden met partijen

Belangrijke volgende stap is om de dialoog actief aan te gaan met partijen in de sector. Dat start doorgaans via het uitsturen van een brief met het verzoek het gesprek aan te gaan. Wanneer het tot een gesprek komt, wordt besproken wat de mogelijkheden zijn van het bedrijf om op een meer duurzame manier te werken. Daar worden vanuit ACTIAM ook meetbare doelstellingen aan gesteld.

Meten van de voortgang

ACTIAM wil meer doen dan zich uitspreken en de dialoog aangaan met bedrijven. Monitoring of de veranderingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd is essentieel; het gaat om blijvend effect. Er wordt gekeken of bedrijven daadwerkelijk voortgang boeken op de terreinen waarbij tijdens de engagement afspraken over zijn gemaakt. Daarbij worden niet alleen de inspanningen van het bedrijf zelf tegen het licht gehouden, maar ook welke eisen het bedrijf op zijn beurt stelt aan leveranciers en onderaannemers. Wanneer een bedrijf niet meewerkt kan ACTIAM besluiten om de engagement niet langer voort te zetten en het bedrijf uit te sluiten.

Wat levert het op?

De meeste bedrijven in het engagementprogramma hebben de intentie om de duurzaamheid van hun palmolie te vergroten en hebben ook beleid ontwikkeld om dat te bereiken. Wilmar en GAR zijn echter nog een stap verder gegaan door belanghebbenden op de hoogte te houden van hun vorderingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat palmolieproducent Wilmar sinds 2016 van maar liefst 97% van de productie in kaart heeft waar deze wordt verwerkt. En voor Golden Agri-Resources geldt dat inmiddels 95% van de aankopen RSPO-gecertificeerd zijn.

Samen met de andere investeerders zal ACTIAM zich blijven inzetten en daarbij ligt de focus op de grootste producenten van palmolie. Aangezien deze bedrijven aan het begin van de waardeketen staan en het meest blootgesteld worden aan de risico's, dringen wij juist bij deze bedrijven er op aan geen tropische bossen en veen te verwijderen.

ACTIAM ziet deze engagements als integraal onderdeel van het landbeheer in Indonesië en Maleisië. Daarom stimuleren wij de bedrijven om betere landbouwmethoden toe te passen waardoor het rendement toeneemt en tegelijkertijd rekening worden gehouden met waterbeheer en bestrijding van ongedierte. Ook het waarborgen van landrechten via exploitatievergunningen maakt onderdeel uit van deze engagements.

Opschalen van deze inspanningen leidt daadwerkelijk tot economische verandering met een positief effect voor kleine boeren, gemeenschappen en werknemers. Ook worden de kwetsbare regenwouden en veengebieden veiliggesteld. Doelstelling is duurzame handel in palmolie die ten goede komt aan bedrijven, investeerders en de samenleving.

Resultaten engagement

ACTIAM voert collaboratief engagement - samen met 34 andere vermogensbeheerders - richting 13 palmolieproducenten. Daarnaast ondersteunt ACTIAM verschillende collectieve acties op dit gebied. Alle bedrijven die zijn benaderd binnen dit project zijn de dialoog aangegaan. Dat heeft er toe geleid dat inmiddels meer dan de helft (57%) van deze bedrijven maatregelen heeft genomen om aan de doelstellingen te voldoen; een stijging van 14%.
Bijzonder is te zien dat elf van de dertien van de bedrijven in de palmoliesector de dialoog met de beleggers zijn aangegaan en reeds meerdere gesprekken zijn aangegaan.

Niet alleen palmolie

Voor ACTIAM is het bevorderen van duurzaamheid in de palmoliesector belangrijk, maar ook op andere terreinen is progressie te boeken. Samen met andere institutionele beleggers wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het verduurzamen van de veeteelt in Zuid-Amerika. Sinds dit jaar is er een programma waarbij niet alleen aandacht is voor ontbossing, maar ook andere ESG- onderwerpen zoals bijvoorbeeld slechte werkomstandigheden en landrechten de aandacht krijgen.
De eerste gesprekken hebben plaats gevonden met 36 bedrijven binnen de gehele keten, van veehouderijen en vleesverwerkers tot retailers van leren kleding, maar ook restaurants. Met 40 andere investeerders (gezamenlijk goed voor een beheerd vermogen van EUR 5.1 biljoen) riep ACTIAM bedrijven in de hele keten op zich te committeren aan het stoppen van ontbossing. Als het engagementprogramma rond ontbossing volledig is uitgerold, zal de focus van het partnerschap worden uitgebreid naar de andere producten zoals soja en hout.

Bron: ACTIAM, per eind maart 2021