Klimaat

Een kritisch oog als het gaat om oliewinning- en schaliegas

De winning van olie en gas is op dit moment commercieel nog aantrekkelijk, maar brengt grote risico's met zich mee. Zo kan olie- en gaswinning uit schaliesteenlagen negatieve effecten hebben en dan niet alleen op het landschap door bijvoorbeeld de opslag van afvalwater, maar ook door schadelijke effecten op de sociale cohesie in een samenleving door weerstand tegen deze vorm van olie- en gaswinning. . En dat bovenop de emissie van broeikasgassen. Engagement met bedrijven in deze sector is dan ook noodzakelijk om te komen tot verbeteringen in beleid en gedrag.

Risico's van schalieolie- en -gaswinning

Schalieolie komt voor in poreuze schaliesteenlagen en wordt vaak samen met schaliegas gevonden. Met water en chemicaliën worden gas en olie naar de oppervlakte gepompt. Als het gaat om broeikasgassen geldt dat de productie van gas en olie uit de schaliesteenlaag leidt tot hogere emissies dan de productie van conventioneel aardgas. Dat heeft twee oorzaken. Voor de winning zijn meer putten nodig dan voor conventionele olie- en gaswinning; dat leidt tot een hoger energieverbruik. Daarnaast wordt meer gas afgefakkeld en zijn er grotere methaanemissies in de atmosfeer.

Start van de engagement

ACTIAM heeft contact met een aantal bedrijven dat actief is in de schaliegas- en oliewinning. Daarbij wordt vooral gekeken naar de manier waarop deze bedrijven omgaan met uiteenlopende aspecten op het gebied van het milieu en de toekomstplannen van het bedrijf. Welke systemen zijn er om bijvoorbeeld verontreiniging van het grondwater tegen te gaan? ACTIAM kijkt naar verslagen van de bedrijven in kwestie en naar informatie van dataproviders die de sector monitoren. Zo heeft ACTIAM ook responsief engagement gevoerd met Continental Resources, een Amerikaans bedrijf in olie- en gaswinning.

Gebrek aan medewerking

Continental Resources was niet toeschietelijk in haar informatievoorziening en verschafte slechts summiere informatie. Het bedrijf was defensief, had geen behoefte aan een dialoog en verzocht ACTIAM om vragen per email in te dienen.

Doordat er geen gesprek kon worden opgezet, kon ACTIAM niet beoordelen of Continental Resources de best beschikbare technieken toepast op het gebied van gebruik van chemicalieën, watermanagement, afvalbeheer en detectie van methaanlekkage. Bovendien maakte de eigendomsstructuur van de onderneming het doorvoeren van veranderingen lastig. Liefst 75% van de aandelen van het bedrijf zijn in handen van één partij. Dat maakt het wijzigen van het ondernemingsbeleid via resoluties op een aandeelhoudersvergadering vrijwel onmogelijk.

Resultaat engagement

Het bedrijf stond onvoldoende open voor dialoog en transparantie of voor het nemen van stappen om de risico's te beheersen. De corporate governance van het bedrijf liet geen verbetering zien. Het bedrijf presenteerde ook geen plannen voor een transitie naar schonere energie. Daarom heeft ACTIAM uiteindelijk besloten om Continental Resources uit te sluiten en dus niet langer op te nemen in de portfolio.

Bron: ACTIAM, per eind maart 2021