ACTIAM Energy Transition Strategy

De toekomst is nu!

De ACTIAM Energy Transition strategie investeert in private debt.

Er wordt belegd in projecten en bedrijven die de effecten van klimaatverandering tegengaan door het broeikaseffect te verlagen. Zo wordt bijgedragen aan een succesvolle energietransitie. De nadruk ligt op energie-efficiëntie en -besparingen (bijvoorbeeld LED), energie-infrastructuur (energieopslag en lokale slimme netwerken) en productie van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld getijdenenergie).

Er ligt een focus op de industriële sector (bijvoorbeeld warmteterugwinning, efficiënte boilers, elektrificatie), de landbouwsector (biomassa-energieopwekking en afvalhergebruik) alsook de transport- en bouwsector (warmtenetwerken).

Randvoorwaarden voor te beleggen zijn o.a.:

  • Bewezen technologieën met opschaalpotentieel
  • Transacties met een gemiddelde omvang van € 5-15 miljoen
  • Regionale focus: Europa (en in het bijzonder Nederland)

ACTIAM ondersteunt investeerders door het uitvoeren van de arbeidsintensieve gefragmenteerde projectinvesteringen (deal sourcing), de monitoring en de rapportage. Sourcing gebeurt in nauwe samenwerking met geselecteerde, lokale partners en een sterk intern netwerk.

Deze strategie geeft beleggers toegang tot een nieuwe markt met een hoog groeipotentieel. Door te investeren in de Europese energietransitie realiseer je een duidelijke impact en draag je actief bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's).