Update stemseizoen 2021

Het stemseizoen 2021 is in volle gang. ACTIAM heeft wereldwijd gestemd over duizenden voorstellen, gebruikmakend van het stemrecht dat is verbonden aan het aandelenbezit van onze klanten. Ons stembeleid is gebaseerd op internationaal erkende “best-practice”-richtlijnen ten aanzien van corporate governance en duurzaam beleggen en wordt tevens vormgegeven in onze Fundamentele Beleggingsbeginselen en Materiële Duurzaamheidsdrijfveren. Wij oefenen het stemrecht uit in samenhang met engagement, twee belangrijke instrumenten voor actief eigenaarschap waarmee wij onze visie en zienswijzen bij bedrijven onder de aandacht kunnen brengen.


In ons stembeleid bekijken we steeds het effect van de huidige transitie naar een duurzame economie op de ondernemingen waarin wij beleggen. Wij gebruiken onze stem om hen te stimuleren de stappen te zetten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle transitie. Zoals onderzoek ook heeft uitgewezen, denken wij dat actief aandeelhouderschap bedrijven beweegt om hun duurzaamheidsrisico’s beter in kaart te brengen en daarmee de wezenlijke risico’s voor onze beleggingen te verkleinen, waardoor rendementen over de lange termijn zullen verbeteren.

Voorafgaand aan een aantal algemene aandeelhoudersvergaderingen die de komende tijd plaats zullen vinden, belichten wij hier enkele voorbeelden van de manier waarop wij ons beleid in de praktijk brengen en hoe wij onze stem verbinden aan onze beoordeling van bedrijven en onze engagementactiviteiten. Deze voorbeelden laten tevens zien hoe wij het stemrecht gebruiken als een escalatiemiddel om bedrijven aan te moedigen waardeverhogende stappen te zetten.

ACTIAM Voting Policy

AMAZON.COM INC.

Datum algemene vergadering: 26 mei 2021

Een groep beleggers heeft een aandeelhoudersresolutie ingediend waarin Amazon wordt gevraagd het mogelijk te maken dat werknemers met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor het bestuur.

Amazon, met zijn enorme werknemersaantallen, was onderwerp van zware kritiek vanwege zijn behandeling van werknemers met een nulurencontract (in het bijzonder de mensen die werkzaam zijn in de pakhuizen). Binnen het bedrijf blijft het aantal ernstige ongevallen toenemen. Dit percentage ligt ook aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde in de branche.

Op de locaties in Europa en de Verenigde Staten hebben massale stakingen plaatsgevonden, waar werknemers zich hebben uitgesproken tegen de slechte, onveilige arbeidsomstandigheden, de lage lonen en het tegenwerken van de vakbond.

Samen met de indieners van de resolutie zien wij arbeidsrechten als een zeer belangrijk thema voor Amazon, dat het bedrijf beter moet adresseren. Vertegenwoordiging van werknemers in het bestuur zou daarbij kunnen helpen. Deze resolutie past bij onze materiële drijfveer voor menselijk kapitaal, één van de zeven duurzaamheidsdrijfveren aan de hand waarvan wij bedrijven beoordelen op hun beheersing van ESG-risico’s. Op basis daarvan bekijken we hoe een bedrijf omgaat met arbeids- en vakbondsrechten, de gezondheid en veiligheid van werknemers, arbeidsomstandigheden en inclusiviteit met betrekking tot werknemers. We nemen Amazon als voorbeeld, omdat we met Amazon op dit moment over deze onderwerpen in gesprek zijn. We vinden echter dat het bedrijf meer zou kunnen doen om zijn systemen, die negatieve effecten op zijn werknemers moeten voorkomen, te verbeteren en om te garanderen dat werknemersrechten worden ingebed in zijn strategische besluitvorming. Het is een voorbeeld van de manier waarop wij door middel van engagement vooruitgang stimuleren en van de manier waarop wij die verbinden met stembeslissingen. We zullen onze stem gebruiken en het voorstel steunen.

ACTIAM's Fundamentele Beleggingsbeginselen

TOTAL SE

Datum algemene vergadering: 28 mei 2021

Tijdens de komende algemene vergadering van Total staat de veertiende resolutie op de agenda, waarin aandeelhouders wordt gevraagd ‘hun mening te geven over de ambitie van het bedrijf met betrekking tot duurzame ontwikkeling en de energietransitie richting CO2-neutraliteit en de daarmee verbonden doelen in 2030’. We zien enkele positieve aspecten in de klimaatstrategie van Total, waaronder het feit dat het bedrijf zijn beleggingsdoelstellingen voor hernieuwbare stroom voor 2030 heeft verhoogd, dat het reductiedoelen heeft vastgesteld ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen op de middellange en lange termijn om in 2050 de nettodoelstelling van nul te kunnen bereiken en dat het bedrijf de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 naar 20% heeft verhoogd.

Niettemin is deze strategie ontoereikend, omdat deze vaag blijft over de manier waarop de doelen moeten worden bereikt; dit in het licht van de huidige omvang van de fossiele-brandstofproductie en de investeringen daarin. Die investeringen zijn nog steeds aanzienlijk groter dan die in hernieuwbare energiebronnen. Evenmin is helder of Total wil komen tot een wereldwijde netto emissie van nul in zijn hele waardeketen, met inbegrip van “scope3”-emissies voor zowel de upstream- als de downstreamactiviteiten. Er is meer transparantie nodig over de manier waarop de intensiteitsdoelen zullen worden vertaald naar reductie van de absolute totale emissie op de korte, middellange en lange termijn. Total is recentelijk een overeenkomst aangegaan voor de aanleg van een oliepijplijn in Oeganda (east African crude oil pipeline -EACOP), die dwars door het Murchison Falls National Park loopt. We hebben het bedrijf hierop aangesproken in de verwachting dat het concreet zal laten zien hoe zijn investeringen, waaronder dit project, te verenigen zijn met een 1,5-graadscenario. Of ondernemingen op koers liggen richting klimaatneutraliteit zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, is een vraag die wij hebben voor alle ondernemingen waarin wij beleggen. Wij beoordelen dit aanpassingsvermogen aan de hand van onze criteria op basis van de drijfveer voor fossiele brandstoffen. Aan de hand hiervan beoordelen wij bedrijven op hun blootstelling aan risico’s die verband houden met de transitie naar een koolstofarme economie en hun vermogen om deze risico’s te beheersen. We zullen tegen de resolutie stemmen en de onderneming rechtstreeks wijzen op de geconstateerde lacunes en onze verwachtingen nogmaals kenbaar maken. We kiezen dit voorbeeld omdat Total één van de weinige grote oliemaatschappijen in onze portefeuille is en we op dit moment over dit onderwerp met de onderneming in gesprek zijn. In het geval van Equinor, een van de andere grote oliemaatschappijen in onze portefeuille, hebben wij eveneens resoluties gesteund waarin de onderneming werd gevraagd om jaarlijks verslag te doen van de vooruitgang ten aanzien van het behalen van emissiereductiedoelen, alsook met betrekking tot biodiversiteitsrisico’s.

HSBC BANK PLC

Datum algemene vergadering: 28 mei 2021

Nadat HSBC met een groep investeerders die samenwerkt met ShareAction tot overeenstemming kwam, trok ShareAction zijn aandeelhoudersresolutie in; in de resolutie werd HSBC gevraagd naar zijn plannen om de financiering van fossiele brandstoffen af te bouwen. Op zijn beurt zal HSBC dit jaar een tegenvoorstel in stemming brengen, dat een geleidelijke afname behelst van de financiering van in kolencentrales opgewekte stroom en steenkoolwinning in de EU en de OESO-landen in 2030 en internationaal in 2040. Daarmee wordt HSBC verplicht om voor zijn gefinancierde emissies doelen te stellen die zijn afgestemd op het 1,5-graadscenario.

Deze verplichtingen zijn in lijn met onze Sustainable Investment Policy en de benadering die wij kiezen met onze drijfveer voor fossiele brandstoffen. Aan de hand daarvan kijken wij hoe bedrijven hun blootstelling aan risico’s die verband houden met de transitie naar een koolstofarme economie beheren. Dit is één voorbeeld van de vele banken waarmee we tijdens dit stemseizoen contact hebben gezocht over de klimaatrisico’s die zijn verbonden aan hun leningenportefeuilles en financieringsactiviteiten. In ons recentelijk bijgewerkte klimaatstrategie- implementatieplan benadrukken wij de rol van banken bij het stimuleren van de transitie. Via hun leningenportefeuille vormen “scope 3”-emissies een belangrijk onderdeel van de totale CO2-voetafdruk van banken en daarom richten wij onze activiteiten ook op deze sector. Mondiale decarbonisatie is in opmars en het is in het belang van HSBC en van ons als belegger dat financiering die niet in overeenstemming is met het Klimaatakkoord van Parijs wordt afgebouwd en dat op dit punt slagvaardig, concreet en op de korte termijn wordt gehandeld. We zullen vóór het voorstel stemmen.

ACTIAM's Materiële Duurzaamheidsdrijfveren

THE KROGER CO.

Datum algemene vergadering: 24 juni 2021

Op de algemene vergadering van Kroger, de op één na grootste detailhandelaar wereldwijd, zal een aandeelhoudersvoorstel worden ingediend waarin Kroger wordt gevraagd in zijn bedrijfsvoering en agrarische toeleveringsketen due diligence met betrekking tot mensenrechten toe te passen. Het bedrijf laat op het gebied van personeelsbeheer sterke punten zien met verbeterde arbeidsvoorwaarden en doorbetaling bij ziekte, maar het bedrijf zou ook aandacht moeten besteden aan de risico’s van werknemersrechten in zijn omvangrijke en complexe toeleveringsketen. Het maakt het bedrijf vatbaar voor misbruik en schending van mensenrechten. Er was eerder sprake van vermeende schendingen van arbeidsrechten bij zijn toeleveranciers. Veel van de andere voedingswarenhuizen hebben due diligence met betrekking tot mensenrechten toegepast. Een voorbeeld hiervan is Ahold Delhaize dat de resultaten in een afzonderlijk mensenrechtenrapport heeft gepubliceerd. In het rapport wordt de vooruitgang op de desbetreffende onderwerpen in de toeleveringsketen geschetst. Verwacht wordt dat Kroger hetzelfde zal doen. Due diligence met betrekking tot mensenrechten behelst meer dan beleidsverklaringen en gaat over het aanpakken van de onderliggende oorzaken van problemen op het gebied van dwangarbeid en het nemen van stappen om die problemen aan te pakken. Dit aandeelhoudersvoorstel past bij de benadering die wij kiezen met onze materiële drijfveren voor sociaal en menselijk kapitaal. Sociaal kapitaal betreft de prestaties van de onderneming op velerlei terreinen, zoals productveiligheid, gegevensbescherming, toegang tot gezondheidszorg en voedsel, omstreden inkoop van grondstoffen, alsook verhoudingen binnen gemeenschappen en de gevolgen voor mensenrechten in de toeleveringsketen. Menselijk kapitaal betreft het door de onderneming adresseren van arbeids- en vakbondsrechten, gezondheid en veiligheid van werknemers, arbeidsomstandigheden en inclusiviteit ten aanzien van werknemers. We kiezen dit voorbeeld omdat het laat zien dat wij van detailhandelaren verwachten dat zij niet uitsluitend naar hun eigen bedrijfsvoering kijken, maar dat zij tevens hun toeleveringsketens onder de loep nemen en ook daar due diligence met betrekking tot mensenrechten toepassen. Deze onderwerpen worden namelijk steeds belangrijker. We zullen vóór het voorstel stemmen.