Duurzaamheidsraamwerk

ACTIAM stimuleert bedrijven en overheden om te floreren binnen de planetaire grenzen en met respect voor de maatschappelijke fundamenten van de samenleving

We erkennen dat bedrijven en landen die zich op deze transitie hebben voorbereid beter presteren dan de bedrijven en landen die geen oog hebben voor de veranderende materiële eisen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG). Het beleggingsbeleid van ACTIAM stimuleert bedrijven en landen om te floreren, terwijl ze toch binnen de planetaire grenzen blijven en de maatschappelijke fundamenten van de samenleving respecteren. We noemen dit de 'veilige zone' (safe and just operating zone), waarbinnen de wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, sociaal onrecht en ongelijkheid naar behoren worden beheerst. De planetaire grenzen en de maatschappelijke fundamenten geven aan hoeveel natuurlijke hulpbronnen de mensheid maximaal kan gebruiken zonder de planeet uit te putten en wat de minimale universele normen op maatschappelijk gebied en op het gebied van goed bestuur zijn die van invloed zijn op de gezondheid en welvaart van mensen.

Op basis van de beoordeling van de Fundamentele Beleggingsbeginselen en de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren wordt ieder bedrijf en elk land binnen het ACTIAM Duurzaamheidsraamwerk in een categorie ingedeeld. De categorie bepaalt welke instrumenten voor gedragsverandering op een bedrijf of land van toepassing zijn en binnen welke beleggingsstrategieën en -oplossingen een bedrijf of land past.

ACTIAM Duurzaamheidsraamwerk

Positieve impact

Dit betreft ondernemingen die een aantoonbare bijdrage leveren aan zowel de door de VN afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als de ACTIAM Duurzaamheidsdoelen.

Adaptief

Dit betreft ondernemingen die een aantoonbare bijdrage leveren aan de ACTIAM Duurzaamheidsdoelen of die op of nabij het benodigde transitiepad zijn om binnen de daarvoor vastgestelde termijn de transitie te maken naar een duurzame manier van opereren.

Zij laten zien dat ze de bereidwilligheid en het vermogen hebben om de risico’s waaraan zij door de duurzaamheidstransities zijn blootgesteld naar behoren te beheersen om zo bij te dragen aan de ACTIAM Duurzaamheidsdoelen. Adaptieve ondernemingen hebben als kenmerk dat zij dan wel (i) duurzaam opereren en als zodanig een positieve bijdrage leveren aan de ACTIAM Duurzaamheidsdoelen, dan wel (ii) duidelijke stappen zetten om in de nabije toekomst duurzaam te kunnen opereren.

Risicovol

Dit betreft ondernemingen die buiten de planetaire grenzen actief zijn, die zich niet op het vereiste transitiepad bevinden en die niet alle daaraan verbonden duurzaamheidsrisico's beheersen. Zij beschikken op dit moment niet over het adaptief vermogen om zich voor te bereiden op de transities naar een duurzame manier van opereren en zijn gevoelig voor operationele en financiële risico's.

Niet-adaptief

Dit betreft ondernemingen die buiten de planetaire grenzen actief zijn, die ver van de vereiste transitiepaden verwijderd zijn en die het vermogen ontberen om de risicobeheersing naar de vereiste standaard te brengen. Deze ondernemingen lopen op de korte en de middellange termijn grote operationele en financiële risico's. Deze bedrijven en landen worden uitgesloten van beleggingen.

Schadelijk

Dit betreft ondernemingen die buiten de planetaire grenzen actief zijn, met handelingen of producten die schadelijk zijn voor de samenleving of het milieu dusdanig dat het niet overeenkomt met onze duurzaamheidsovertuigingen.

Overtreding internationale standaarden

Dit betreft ondernemingen die niet voldoen aan erkende internationale normen en standaarden.

Bedrijven en landen in de categorieën ‘Schadelijk’ en ‘Overtreding internationale standaarden’ voldoen niet aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen en vertonen onacceptabel gedrag. Deze bedrijven en landen worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Zie ook de Ambities van ACTIAM op het gebied van fossiele brandstoffen, watergebruik, landgebruik, menselijk kapitaal, arbeidskapitaal en gedrag van organisaties, beheer van chemisch en gevaarlijk afval en bekijk de instrumenten die ACTIAM inzet voor het realiseren van gedragsverandering binnen duurzaam beleggen gebruikt.