Duurzaamheidsraamwerk

ACTIAM stimuleert bedrijven en overheden om te floreren binnen de planetaire grenzen en met respect voor de maatschappelijke fundamenten van de samenleving

We erkennen dat bedrijven en landen die zich op deze transitie hebben voorbereid beter presteren dan de bedrijven en landen die geen oog hebben voor de veranderende materiële eisen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG). Het beleggingsbeleid van ACTIAM stimuleert bedrijven en landen om te floreren, terwijl ze toch binnen de planetaire grenzen blijven en de maatschappelijke fundamenten van de samenleving respecteren. We noemen dit de 'veilige zone' (safe and just operating zone), waarbinnen de wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, sociaal onrecht en ongelijkheid naar behoren worden beheerst. De planetaire grenzen en de maatschappelijke fundamenten geven aan hoeveel natuurlijke hulpbronnen de mensheid maximaal kan gebruiken zonder de planeet uit te putten en wat de minimale universele normen op maatschappelijk gebied en op het gebied van goed bestuur zijn die van invloed zijn op de gezondheid en welvaart van mensen.

Op basis van de beoordeling van de Fundamentele Beleggingsbeginselen en de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren wordt ieder bedrijf en elk land binnen het ACTIAM Duurzaamheidsraamwerk in een categorie ingedeeld. De categorie bepaalt welke instrumenten voor gedragsverandering op een bedrijf of land van toepassing zijn en binnen welke beleggingsstrategieën en -oplossingen een bedrijf of land past.

ACTIAM Duurzaamheidsraamwerk

Positieve impact

Dit betreft bedrijven en landen die de mogelijkheid aangrijpen om bewust een positieve bijdrage aan de SDGs te leveren, waarbij ze binnen de planetaire grenzen actief zijn. De bedrijven en landen breiden door hun positieve bijdrage de veilige zone (safe and just operating zone) verder uit en hebben zo een positieve impact. Deze bedrijven en landen worden opgenomen in al onze beleggingsoplossingen.

Veilige zone

Deze categorie bevat bedrijven en landen die de aanhoudende risico's waaraan zij vanwege de voortdurende transities zijn blootgesteld behoorlijk beheersen, die binnen de grenzen van de veilige zone blijven of op weg daarnaartoe zijn, maar die geen positieve invloed hebben. In deze bedrijven en landen mag worden belegd door onze duurzame en verantwoorde productoplossingen.

Adaptief vermogen

Bedrijven en landen die nog altijd buiten de grenzen actief zijn, maar die dicht bij het nodige transitiepad zijn, worden als adaptief beschouwd. Zij hebben het vermogen om zich voor te bereiden op de materiële en operationele risico's die de transities met zich meebrengen. In deze bedrijven en landen mag worden belegd door onze duurzame en verantwoorde productoplossingen.

Risicovol adaptief vermogen

Landen en bedrijven die buiten de planetaire grenzen actief zijn, die zich niet op het vereiste transitiepad bevinden en die niet alle risico's beheersen, worden geacht een risico te lopen. Zij beschikken op dit moment niet over het adaptief vermogen om zich voor te bereiden op de transities en zijn gevoelig voor operationele risico's. Door actief eigenaarschap kunnen zij dit vermogen wel ontwikkelen en hun risico's beperken. In deze bedrijven en landen mag alleen worden belegd door onze verantwoorde producten.

Geen adaptief vermogen

Bedrijven en landen die buiten de planetaire grenzen actief zijn, die ver van de vereiste transitiepaden verwijderd zijn en die het vermogen ontberen om de risicobeheersing naar een bepaalde standaard te brengen, worden als niet-adaptief beschouwd. Deze bedrijven en landen lopen op de korte en de middellange termijn grote operationele risico's. Deze bedrijven en landen worden uitgesloten van beleggingen.

Onacceptabel gedrag

Bedrijven en landen die niet aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen voldoen, vertonen onacceptabel gedrag en worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Zie ook de Ambities van ACTIAM op het gebied van fossiele brandstoffen, watergebruik, landgebruik, menselijk kapitaal, arbeidskapitaal en gedrag van organisaties, beheer van chemisch en gevaarlijk afval en bekijk de instrumenten die ACTIAM inzet voor het realiseren van gedragsverandering binnen duurzaam beleggen gebruikt.