Ambities

ACTIAM richt zich op het snijvlak van financieel en sociaal-maatschappelijk rendement

ACTIAM is ervan overtuigd dat het tempo waarin de overgang naar een duurzame samenleving plaatsvindt, zal versnellen en dat partijen die deze ontwikkelingen niet bijhouden uiteindelijk zullen verliezen door marktwerking, overheidsbeleid of technologische ontwikkelingen. Om de noodzakelijke overgang naar een duurzame samenleving te ondersteunen, brengt ACTIAM haar beleggingsportefeuilles voor 2030 binnen de veilige zone (safe and just operating zone) en/of op de internationaal overeengekomen paden voor de realisatie van deze veilige zone.

ACTIAM richt zich op het snijvlak van financieel en sociaal-maatschappelijk rendement. We tonen aan dat een goed financieel rendement kan worden behaald en tegelijkertijd een positieve maatschappelijke impact. Dat doet ACTIAM door zich te richten op materiële ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de groeiende wereldbevolking en de toenemende vraag naar energie, voedsel en een plek om te wonen. We bekijken op welke manier deze aspecten invloed hebben op de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren. Voor iedere drijfveer hebben we een specifieke ambitie geformuleerd. Om die ambities te bereiken, moeten er keuzes worden gemaakt, zoals stoppen, verminderen, vervangen, hergebruiken of innoveren.

ACTIAM-ambitie gebruik van fossiele brandstoffen: -50% broeikasgasemissies in 2030

We beheren ons vermogen naar de geest van het Klimaatakkoord van Parijs en we volgen de CO2-voetafdruk (carbon footprint) van onze beleggingen. De langetermijndoelstelling is om in 2050 een netto nulemissie te realiseren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De tussendoelen zijn om de broeikasgasintensiteit van de beleggingen van ACTIAM met ten minste 50% te verminderen in 2030 en 75% in 2040 ten opzichte van het niveau in 2020. Koolstofarme oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie bieden bovendien beleggingskansen.

Lees onze laatste case study hoe wij onze ambitie voor klimaat in de praktijk realiseren.

ACTIAM-ambitie watergebruik: waterneutraal in 2030

Een waterneutrale portefeuille houdt in dat we inzetten op minder watergebruik in gebieden met schaarste en betere toegang tot water en betere waterkwaliteit. Circulaire wateroplossingen en verbeterde infrastructuur bieden beleggingskansen. ACTIAM belegt bijvoorbeeld in groene obligaties (green bonds) van banken. Zij financieren gemeenten die hun voorzieningen voor waterrecycling en afvalwaterbeheer willen verbeteren. Uitdagingen om deze ambities te realiseren zijn er volop. We werken aan het behalen van deze ambitie door actief bij te dragen aan een betere datakwaliteit en samenwerking met andere partijen.

Lees onze laatste case study hoe wij onze ambitie voor watergebruik in de praktijk realiseren.

ACTIAM-ambitie landgebruik: geen ontbossing in 2030

Verkeerd landgebruik door ontbossing kan de hoeveelheid CO2 verhogen en leiden tot minder inkomen en voedsel. Duurzame landbouw biedt daarom beleggingskansen. ACTIAM investeert bijvoorbeeld in een grote Scandinavische bosbouwonderneming die voorloper is in duurzaam bosbeheer. Een groot deel van haar bossen heeft het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council). De doelstelling van het FSC is om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen.

Lees onze laatste case study hoe wij onze ambitie voor landgebruik in de praktijk realiseren.

 

Daarnaast heeft ACTIAM nog twee aanvullende doelstellingen geformuleerd:

ACTIAM-ambitie beperken van chemisch afval

ACTIAM vindt het belangrijk dat bedrijven hun chemisch afvalbeheer verbeteren. Daarom heeft ACTIAM de ambitie dat bedrijven in portefeuille geen (schadelijk) afval meer produceren. Om dit te bereiken, verwacht ACTIAM dat bedrijven waarin wordt geïnvesteerd de overstap maken naar een circulair bedrijfsmodel.

ACTIAM-ambitie beheer van menselijk & sociaal kapitaal en gedrag van organisaties

ACTIAM is er in haar beleggingen van overtuigd dat een goed beheer van de maatschappelijke en bestuurlijke drijfveren en een bijdrage levert aan financiële baten op de lange termijn, maar tegelijkertijd een gunstige invloed heeft op het welzijn van medewerkers en de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is. ACTIAM streeft er naar om te investeren in bedrijven die transparant zijn over de wijze waarop zijn in hun beleid en processen omgaan met verantwoord ondernemen en met menselijk en sociaal kapitaal. 

Planetaire grenzen

Een methodologie die ACTIAM hanteert is die van de planetaire grenzen. Dit concept is gebaseerd op de theorie dat de mensheid binnen negen belangrijke ecologische grenzen moet blijven. Het overschrijden ervan heeft grote negatieve gevolgen voor onze planeet. Daarom is het noodzakelijk dat de bijbehorende SDG's worden behaald. Drie van de negen grenzen zijn echter al overschreden: voor klimaat, biodiversiteit en de stikstof- en fosforkringloop. ACTIAM vertaalt de planetaire grenzen naar parameters voor een beleggingsportefeuille of naar parameters op bedrijfsniveau.

We blijven innoveren: PRI 2020 Leaders' Group Climate Reporting

We blijven werken aan het meetbaar maken van en het sturen op onze ambities. Dat doen we onder meer via het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) en via het Science Based Target-initiatief (SBTi). We zijn dan ook trots onderdeel te zijn van de PRI 2020 Leaders' Group on Climate Reporting. 

PRI 2020 Leaders' Group Climate Reporting

 

Bekijk ook het volledige overzicht van onze huidige partnerships.