Duurzaam beleggen

Een fiduciaire plicht voor de transitie naar een duurzame samenleving

Het is onze fiduciaire plicht om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen. We beleggen namens onze klanten in bedrijven en landen die binnen de veilige zone (de safe and just operating zone) van ACTIAM's Duurzaamheidsraamwerk actief zijn of die de overgang naar die zone mogelijk maken. ACTIAM stimuleert bedrijven en landen om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen die op hen af komen. Op deze manier helpen we de weg vrij te maken naar een duurzame samenleving, terwijl we tegelijkertijd voor onze klanten financieel rendement over de langere termijn genereren.

We leveren beleggingsoplossingen aan onze klanten met als doel het financiële en maatschappelijke rendement op langere termijn te optimaliseren. Onze visie op duurzaam beleggen wordt besproken in onze Sustainability Policy.

Onze aanpak is in lijn met die van de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (EU Sustainable Finance Disclosures Regulation - SFDR), aangezien we duurzaamheidsrisico's beoordelen die een wezenlijk negatieve impact op de waarde van een belegging kunnen hebben. De duurzaamheidsonderwerpen die we in ogenschouw nemen, zijn onder meer: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, waterschaarste, chemische emissies, afval, sociale en gemeenschapskwesties, menselijk kapitaal en organisatiegedrag (waaronder governancekwesties). Deze problemen kunnen leiden tot transitierisico's die worden veroorzaakt door veranderingen in beleid, wetgeving en technologie tijdens de overgang naar een meer duurzame economie. Ook kan het leiden tot reputatierisico's, operationele en fysieke risico's voor entiteiten als ze niet in staat zijn om deze risico’s voldoende te beheersen. Wij zijn van mening dat het integreren van onze beoordeling van duurzaamheidsrisico's en -kansen leidt tot beter geïnformeerde investeringsbeslissingen en betere voor risico gecorrigeerde rendementen op de lange termijn.

Een holistische en toekomstgerichte visie

We hanteren voor alle bedrijven en landen waar we in beleggen een holistische en toekomstgerichte benadering. Deze benadering speelt een belangrijke rol in de risicobeheersing van onze beleggingen, in het stimuleren van een gedragsverandering (met behulp van een mix van instrumenten) en in de bijdrage die we leveren aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals - SDG's - genaamd).

De basis van ons beleid is dat bedrijven en landen aan onze sociaal-ethische principes, onze Fundamentele Beleggingsbeginselen, moeten voldoen. Deze beginselen vormen het uitgangspunt voor onze beleggingen. Bedrijven en landen die niet aan deze beginselen voldoen, vertonen wat ons betreft onaanvaardbaar gedrag.

Daarnaast beoordelen we het adaptieve vermogen van de bedrijven waar het gaat om de voorbereiding op de transitie naar een duurzame samenleving. Dat doen we aan de hand van zeven Materiële Duurzaamheidsdrijfveren. Deze drijfveren laten zien hoe bedrijven reageren op de veranderingen in de maatschappij en de markt die door de duurzaamheidstransitie worden veroorzaakt. Voor iedere drijfveer hebben we een specifieke ambitie geformuleerd. Om die ambities te bereiken, moeten er keuzes worden gemaakt, zoals stoppen, verminderen, vervangen, hergebruiken of innoveren.

Om inzicht te krijgen in het gedrag van bedrijven maakt ACTIAM gebruik van een verscheidenheid aan databronnen, zoals MSCI en Satelligence. Bovendien zijn onze Fundamentele Beleggingsbeginselen gebaseerd op een reeks internationale conventies en beginselen, waaronder het Global Compact van de Verenigde Naties, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, de OECD Guidelines for Multinational Enterprices, de Principles for Responsible Investments (PRI) en de Task Force on Cllimate-related Financial Disclosures (TCFD).

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Achtergrondinformatie