ESG-Services

Een modulaire dienstverlening

Er gebeurt veel op het gebied van duurzaam beleggen, zowel op Europees als nationaal niveau. De Nederlandsche Bank (DNB), het Klimaatakkoord, de EU-taxonomie, SFDR, IORP II, IMVO-convenanten en vele andere initiatieven zijn gericht op het verhogen van de transparantie. Om dit te realiseren wordt er van beleggers gevraagd beleid vast te stellen, doelen te bepalen, de voortgang te monitoren en hierover te rapporteren. Daarom bieden we onder de naam ESG-services modulaire dienstverlening op het gebied van beleidsontwikkeling, actief aandeelhouderschap, onderzoek en monitoring, impactmeting en rapportage.

Module A - Beleidsontwikkeling

U heeft de ambitie om uw beleggingen (verder) te verduurzamen. ACTIAM vertaalt deze ambities voor u in concrete beleidsplannen. Ook ondersteunen wij u in de aanscherping van uw beleggingsbeleid op basis van de groeiende eisen van diverse stakeholders. Zo vertalen wij uw klimaatambities in concrete en meetbare doelstellingen. Wij sluiten hierbij aan op internationale standaarden als de UN Global Compact, Principles for Responsible Investments (PRI) en OESO-richtlijnen. Hierbij kijken wij ook naar de beleggingsthema’s en onderwerpen die voor u relevant zijn (maatwerk).

Module B - 

Actief aandeelhouderschap

Om uw doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld het reduceren van de CO2-uitstoot van beleggingen, proberen we bedrijven in uw beleggingsportefeuille ertoe te stimuleren om zich te verduurzamen. Dit doen wij door de dialoog met deze bedrijven aan te gaan (engagement), maar ook door een bijdrage te leveren aan sectorbrede initiatieven zoals via de Climate Action 100+. Daarnaast adviseren wij u over de inzet van uw stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen, bijvoorbeeld om bepaalde beleggingsthema's onder de aandacht te brengen van bestuurders.

Module C - 

Onderzoek en monitoring

Onderzoek op het gebied van duurzaam beleggen is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Voorheen lag de focus op het toetsen van beleggingsportefeuilles op grond van ethische principes. Nu maakt onderzoek (ESG-research) fundamenteel onderdeel uit van beleggingsbeslissingen. ACTIAM kan hier op diverse manieren invulling aan geven. Wij bieden screening op basis van ethische principes zoals Global Compact, maar bijvoorbeeld ook wapens en tabak. Wij kunnen screening uitvoeren op nagenoeg ieder door u gewenst onderwerp.

Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij de integratie van ESG-informatie in uw beleggingsproces of bij de portefeuilleconstructie. Onze intern ontwikkelde ESG-scores zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel en geven een indicatie van financieel-materiële duurzaamheidsonderwerpen.

Tot slot voeren wij op het gebied van klimaat scenarioanalyses uit om inzicht te geven in de financiële en niet-financiële risico’s binnen uw beleggingsportefeuilles.

Module D - 

Impactmeting en rapportage

ACTIAM loopt voorop in het meetbaar maken van zowel de positieve als negatieve impact van beleggingen. Dat doen we met een door ons intern ontwikkeld ESG-dashboard en klantspecifieke rapportages. Met dit unieke dashboard maken we de individuele ESG-scores en performance van bedrijven inzichtelijk. Ook tonen we de CO2- en watervoetafdruk van de beleggingen en geven inzicht in welke bijdrage wordt geleverd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals - SDG's). Dit leidt tot meer transparantie en meer inzicht in het financiële en sociaal-maatschappelijke resultaat van de beleggingen.